AKADÉMIA VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA

Srdečne Vás vítame na webstránkach našej AKADÉMIE VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA, cíťte sa u nás dobre.

Našimi semestrálnymi kurzami a tematickými seminármi si prajeme prispieť k tomu, aby ste si bytostne uvedomili a spoznali To Trvalé. To preto, lebo správne poznanie dokáže nielenže osvetliť situáciu terajšieho ľudstva, ale aj odhaliť pravé príčiny, následky a súvislosti chodu tohto sveta. Semestrálne kurzy a tematické semináre našej Akadémie teda nie sú podkladom pre akúsi abstraktnú filozofickú rozpravu, ale vo svojej podstate majú naše semestrálne kurzy a tematické semináre dať do pohybu veľmi závažný proces. V tomto procese pôjde najmä o nové uvedomovanie si kvalít Viacrozmernej Reality a o viacplošné spoznávanie rôznorodých úrovní Bytia. Takéto uvedomovanie a spoznávanie možno vnímať a chápať ako tú najosvedčenejšiu, ba aj najistejšiu cestu k vlastnej Podstate.

Prajeme Vám, aby ste aj Vy vďaka štúdiu na AKADÉMII VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA dosiahli bytostne zmysluplné porozumenie celistvej všesúvisiacej prepojenosti všetkého, čo existuje v bohatosti Života.

Na semestrálnych kurzoch a tematických seminároch našej Akadémie Vám jasne predostrieme, popri mnohom inom, aj to ako sa vyznať a plnohodnotne porozumieť aký zmysel majú konkrétne pre Váš život krásou a poznaním naplnené Odkazy Múdrosti, ktoré sú zakomponované do takých unikátnych kamenných skvostov akými sú napríklad slávne staroegyptské pyramídy, k nebesiam sa týčiace gotické katedrály, nádherná kamenná učebnica Borobudur, megalitický Stonehenge či Brána Slnka v Tiahuanacu.

Ako by sa Vám páčilo jasne sa vyznať a správne sa orientovať aj v takých informačných kvalitách, ktorým mnohí iní prakticky vôbec nerozumejú?

Vieme, že ste hľadajúci – a teda vieme, že vo Vašom živote Vám To chýba. To, čo Vám chýba, Vám vieme predostrieť. Precíťte aké To je, keď To budete mať aj Vy.

A navyše na semestrálnych kurzoch a tematických seminároch našej Akadémie Vám vieme sprostredkovať aj to ako môžete do svojho života plnohodnotne včleniť mocné Poznanie a bytostne porozumieť aj ďalším Odkazom Múdrosti, ktoré sú zakomponované do nasledujúcich starobylých textov:

Keď privediete k životu To, ktoré je vnútri vás samých,

to To, ktoré máte, má vôľu vás zachrániť.

Ak To nemáte vnútri vás samých,

to To, ktoré nemáte vnútri vás, má vôľu vás zabiť.

(Όταν φέρετε στη ζωή το οποίο είναι μέσα εαυτούς σας,

αυτό το οποίο έχετε θα σας σώσει.

Εάν το δεν έχετε μέσα εαυτούς σας,

αυτό το οποίο δεν έχετε μέσα σας θα σας σκοτώσει.)

Navštívte vnútrajšky Zeme, napravte ich a nájdete Skrytý Kameň a Pravdivý Liek.

(Visita Interiora Terræ Rectificando Invenies Occultum Lapidem Veram Medicinam.)

Ty Si To.

(Tat Tvam Asi.)

V Počiatku stvoril Elohim Tie Nebesia a Tú Zem.

(Berešit bárá Elohim et Ha-Šamajim ve-et Ha-Árec.)

Ak budeš To pestovať v sebe, tvoja Cnosť bude opravdivá.

Ak budeš To pestovať v rodine, tvoja Cnosť bude hojná.

Ak budeš To pestovať v obci, tvoja Cnosť bude oplývajúca.

Ak budeš To pestovať v zemi, tvoja Cnosť bude všeobsiahla.

Ak budeš To pestovať vo svete, tvoja Cnosť bude všeprenikajúca.

(Siou Č' jü šen, čchi Te naj čen.

Siou Č' jü ťia, čchi Te naj jü.

Siou Č' jü siang, čchi Te naj čchang.

Siou Č' jü kuo, čchi Te naj feng.

Siou Č' jü tchien sia, čchi Te naj pchu.)

Čo Vám ponúkame?

Ponúkame Vám nový a svieži pohľad na prastaré túžby, slobodu, priania i problémy človeka a poctivé informovanie o praktických spôsoboch ich riešenia. Na seminároch a kurzoch Akadémie predostierame priame skúsenosti a najmä skutočne jasné odpovede na bytostné otázky Vášho života. Je užitočné, hodnoverné a úplne autentické Poznávanie ďalších dimenzií života pre Vás zaujímavé? Predstavte si, že teraz máte vzácnu príležitosť dosiahnuť To.

Skutočnou Vedou je Umenie nachádzať To Trvalé v pominuteľnom, vedou určite nie je viesť nezmyselnú vojnu proti pominuteľnému pominuteľnými prostriedkami.

Naša Akadémia je tu pre každého spôsobilého záujemcu, ktorý má záujem o také spektrum vyššieho vzdelávania, ktoré reálne rozvíja duševné schopnosti človeka a obohacuje spôsobilého záujemcu o bytostné poznanie ďalších dimenzií života. Ponúkame Vám rozsiahly okruh kurzov, zaradených do klasického akademického typu štúdia, v ponuke našej Akadémie sú však ešte navyše zahrnuté aj viaceré špecializovane orientované odborné tematické semináre, ktorých sa môžete zúčastňovať bez nutnosti absolvovať klasické akademické štúdium vo forme semestrálnych kurzov. Prakticky všetky naše kurzy a tematické semináre sú implicitne zastrešené ako koncepciou celoživotného vzdelávania v oblasti avantgardných vedných odborov, tak aj koncepciou mnohorozmerného vzdelávania vo sférach tradičných Vied.

Veľkým problémom Človeka je, že prevažná väčšina ľudí drvivú časť svojho života myslí a uvažuje úplne nesprávnym smerom. Mnohí ľudia tak padajú do temnoty neslobody priam úplne zbytočne. Ak si vskutku prajete byť iný ako väčšina ľudí, pokúste sa oslobodiť od temnoty neslobody a tmárstva, ba aj od autorít, ktoré neslobodu a tmárstvo hlásajú. Veď predsa jestvuje Čosi, čo treba a čo vskutku stojí za to Poznať.

Máte záujem zorganizovať kurz alebo tematický seminár vo Vašom meste?

V prípade zorganizovania ucelenej skupiny 10 a viac záujemcov môžeme kurz alebo špecializovane orientovaný odborný tematický seminár uskutočniť aj vo Vašom meste vo Vami navrhnutom a následne potvrdenom termíne.

Ak máte akékoľvek návrhy či otázky k téme organizácie kurzu alebo tematického seminára, neváhajte nás kontaktovať.

KURZY AKADÉMIE VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA

Akademický rok 2023/2024

Záväznú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr 10 kalendárnych dní pred začiatkom konania vybraného semestrálneho kurzu. Počet účastníkov semestrálneho kurzu je limitovaný kapacitou učebne. Vzhľadom na daný fakt sú záväzné prihlášky záujemcov časovo zaraďované podľa dátumu ich doručenia a na vybraný semestrálny kurz sú podľa poradia doručenia záväzných prihlášok zaraďovaní iba tí záujemcovia, ktorí svojím počtom neprekročia kapacitný limit učebne.

Egregor et Miscellanea

Bratislava, 30. 9. – 1. 10. 2023

cena 60 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Demiurg, Tetramorf, Parcufim, Serafim, Chajot, Ofanim

Egregor, oživovanie a tvorba egregorov, elementály a elementári

Otijot, Tarot, Nebeská hra Svetla a Tieňa

Rozenkruciáni, Slobodomurári, Teozofia, Antropozofia, New age, Ezoterizmus

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, IX. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Umenie plurivalentného vnímania a chápania Viacrozmernej Reality

Nitra, 7. – 8. 10. 2023

Žilina, 4. – 5. 11. 2023

cena 80 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Kánon farieb - praktické súvislosti pri spoznávaní Posolstiev sakrálnej ikonografie

Odhalenie slobodomurárskych tajomstiev Učňovskej, Tovarišskej a Majstrovskej iniciácie

Posvätné Umenie autentických Filozofov - praktické príklady viacplošného vnímania

Ďalšie príklady viacplošného vnímania: Jin-Jang, Pa-Kua, Wu-Sing, Tchaj-Ťi-Tchu

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, II. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť tu: Záväzná prihláška

Uzávierka prihlášok na tento kurz v Nitre je 2. 10. 2023.

Uzávierka prihlášok na tento kurz v Žiline je 25. 10. 2023.

Umenie autentických Filozofov

Lužianky, 11. – 12. 11. 2023

cena 60 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Tetrasomiálna koncepcia Človeka - Skrytá Moc a Tajomstvo Transmutácie

Opus Magnum, Solve et Coagula, RER, REBIS, Spojenie Slnka a Luny

Nigredo - Melanosis, Albedo - Leukosis, Citrinitas - Xanthosis, Rubedo - Iosis

Dvanásť Kľúčov Alchy-Mystickej výroby Lapis Philosophicus - Cesta k Oslobodeniu

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, VII. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť tu: Záväzná prihláška

Uzávierka prihlášok na tento kurz je 1. 11. 2023.

Splendor Solis

Košice, 18. – 19. 11. 2023

cena 80 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Splendor Solis - Skrytá Prirodzenosť Matérie

Splendor Solis - Sedem Podobenstiev

Splendor Solis - Sedem Nádob

Splendor Solis - Štyri Operácie Veľkého Diela autentických Filozofov

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, VIII. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť tu: Záväzná prihláška

Uzávierka prihlášok na tento kurz je 8. 11. 2023.

En to Pan - Pan to En

Bratislava, jar 2024

cena 60 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Logos, Krisis, Metanoia, Kenósis

Proodos: Descendentný Kreačný a Inkarnačno-Sebavyjavujúci Logos v Matérii Sveta

Epistrofé: Ascendentný Regressus ad Uterum

Moné: Unio Mystica

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, X. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť tu: Záväzná prihláška

Kabala a Posvätné Mystériá

Nitra, jar 2024

Žilina, jar 2024

cena 80 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Strom Života a Strom Poznania, Adam Kadmon a svety Acilut, Berija, Jecira a Asija

Ora et Labora: Spojenie Zeir Anpin-Nukva, Nebies-Zeme, Muža-Ženy, Mašiach-Kneset

Ma'ase Berešit (Dielo Stvorenia) a Ma'ase Merkava (Dielo Voza) - báza Mystiky

Jechida, Chaja, Nešama, Ruach, Nefeš a skryté Mystérium Večného Života

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, III. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Na tento kurz sa môžete prihlásiť tu: Záväzná prihláška

Akademický rok 2024/2025

Záväznú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr 10 kalendárnych dní pred začiatkom konania vybraného semestrálneho kurzu. Počet účastníkov semestrálneho kurzu je limitovaný kapacitou učebne. Vzhľadom na daný fakt sú záväzné prihlášky záujemcov časovo zaraďované podľa dátumu ich doručenia a na vybraný semestrálny kurz sú podľa poradia doručenia záväzných prihlášok zaraďovaní iba tí záujemcovia, ktorí svojím počtom neprekročia kapacitný limit učebne.

Mystériá Viacrozmernej Reality

Poprad, jeseň 2024

cena 80 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Princíp identity, princíp analógie a ich praktické využívanie v životných situáciách

Symbol a možnosti symbolického vyjadrovania pri Poznávaní Viacrozmernej Reality

Komplexné a parciálne modely Viacrozmernej Reality

Mystériá Viacrozmernej Reality a praktické rozpoznávanie ich dôležitosti v živote človeka

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, I. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Princípy a pravidlá Posvätnej Geometrie

Nitra, jeseň 2024

Žilina, jeseň 2024

cena 80 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Prvotný Bod, Axis Mundi, Tetraktys, Kvadratúra Kruhu, Zdvojenie Kocky, Trisekcia Uhla

Skryté tajomstvá, princípy a pravidlá Posvätnej Geometrie

Megalitické kultové artefakty, Stonehenge, Borobudur, Brána Slnka, Pyramídy

Sakrálna architektúra a sakrálna ikonografia

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, IV. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Mandaly a Kozmologické Systémy dávnoveku

Nitra, jar 2025

Žilina, jar 2025

cena 80 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Mikrokozmos a Makrokozmos, Kozmologické Systémy dávnoveku

Enkyklios Paideia, Orbis Doctrinæ - Sedem slobodných Umení

Nebeský Človek a pozemský človek, Integræ Naturæ Speculum Artisque imago

Mandala Piatich Dhjáni Buddhov, Tradičné tibetské a hinduistické Mandaly

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, V. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.

Akademický rok 2025/2026

Záväznú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr 10 kalendárnych dní pred začiatkom konania vybraného semestrálneho kurzu. Počet účastníkov semestrálneho kurzu je limitovaný kapacitou učebne. Vzhľadom na daný fakt sú záväzné prihlášky záujemcov časovo zaraďované podľa dátumu ich doručenia a na vybraný semestrálny kurz sú podľa poradia doručenia záväzných prihlášok zaraďovaní iba tí záujemcovia, ktorí svojím počtom neprekročia kapacitný limit učebne.

Tantra a odhalenie jej Mystérií

Nitra, jeseň 2025

Žilina, jeseň 2025

cena 80 €

Po absolvovaní kurzu získate poznanie a nájdete jasné odpovede na to čo je:

Purušártha, Mókša, Karma, Znovuzrodenie, Samsára, Tantrické Spojenie Muža a Ženy

Absolútno, Tattvy a Univerzálny zákon Hierarchie

Čakry a Čakrové systémy

Šrí Jantra, Cesta Oslobodenia zo životného kolobehu prežívaného v nevedomosti

Hermetický výcvik - prax Cesty Poznania a zvládnutia síl Vedomia, VI. Stupeň

V cene sú zahrnuté aj elektronické študijné materiály.